Χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις

Ἰδού σοι, Χαῖρε, κραυγάζομεν, λιμὴν ἡμῖν γενοῦ θαλαττεύουσι, καὶ ὁρμητήριον, ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων, καὶ τῶν σκανδάλων πάντων τοῦ πολεμήτορος.

Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα· χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.

Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι· χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.

Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐλύθη παράβασις! χαῖρε δι᾿ ἧς ἠνοίχθη Παράδεισος.

Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ Βασιλείας· χαῖρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Μετάφραση:

Χαῖρε γιατὶ ἑτοιμάζεις λιμένα (σωτηρίας) γιὰ τὶς ψυχές (μας).

Νά, σὲ σένα (Παναγία μας) φωνάζουμε δυνατὰ τὸ χαῖρε· γίνε λιμένας σὲ μᾶς ποὺ ταξιδεύουμε στὴ θάλασσα τῆς ζωῆς καὶ ὁρμητήριο στὸ πέλαγος τῶν θλίψεων καὶ ὅλων τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ μας (τοῦ διαβόλου).

Χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ἀνασύρεις ἀπὸ τὸ βυθὸ τῆς ἄγνοιας, χαῖρε ἐσὺ ποὺ φωτίζεις πολλοὺς μὲ θεία γνώση.

Χαῖρε, πλοῖο αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦνε, χαῖρε, λιμένα αὐτῶν ποὺ ταξιδεύουν στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς.

Χαῖρε, ἐσὺ μὲ τὴν ὁποία καταλύθηκε ἡ παράβαση, χαῖρε, ἐσὺ χάρη στὴν ὁποία ἀνοίχτηκε ὁ Παράδεισος.

Χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ᾿σαι τὸ κλειδὶ τῆς βασιλείας (τοῦ Χριστοῦ)· χαῖρε, ἐσὺ ἡ ἐλπίδα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Αποσπάσματα από την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου – Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Η νεοελληνικὴ απόδοση είναι του θεολόγου Ευάγγελου Γ. Καρακοβούνη

Ζητάμε από την Παναγία να γίνει ο λιμένας της ψυχής μας. Να μας προστατεύσει από τις φουρτούνες της ζωής. Να γίνει το ασφαλές πλοίο που θα μας ταξιδεύει στο πέλαγο της ζωής και της θείας γνώσης… Και όταν έρθει η ώρα, όπως δυστυχώς τώρα, της ζητάμε να ανοίξει τις πύλες του Παραδείσου, στην αιώνια ζωή. Της ζητάμε να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που λιώνουν πίσω. Της ζητάμε ταπεινά συγχώρεση.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star