Το e-pilotage σχεδιάστηκε μετά από την συνεργασία της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και της Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Έχει τεθεί σε λειτουργία – μετά από δοκιμαστική περίοδο – από τον Φεβρουάριο του 2022 και στο χρονικό διάστημα του ενός έτους μπορούμε να σημειώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ριζικός εκσυγχρονισμός της προσφερόμενης λιμενικής υπηρεσίας. Η διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας πλοήγησης ως προσφερόμενη υπηρεσία έχει βελτιωθεί αποσκοπώντας :

• στη συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς πράκτορες, και πλοία για την διαχείριση της διαδικασίας της παρεχόμενης υπηρεσίας της πλοήγησης.

• στη διάθεση των πλοηγών μέσω της ενημέρωσης του πλοηγικού σταθμού κατά την διαδικασία του απόπλου και κατάπλου ή μεθόρμισης των πλοίων

• στη μη απαίτηση της φυσικής παρουσίας του ναυτικού πράκτορα για την πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων.

• στον αυτοματοποιημένο έλεγχο του υπολογισμού των πλοηγικών δικαιωμάτων.

Στο σύνολο των Πλοηγικών Σταθμών της επικράτειας έχουν ολοκληρωθεί ,τιμολογηθεί και εισπραχθεί ηλεκτρονικά το σύνολο των αιτηθέντων πλοηγήσεων.

Σκοπός του έργου είναι η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα – ναυτικού πράκτορα – πλοίου – πλοηγικού σταθμού – πλοηγού – λιμεναρχείου τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων η οποία πραγματοποιείται με τον πιο πρόσφορο τρόπο .

Τα οφέλη της προσφερόμενης λιμενικής υπηρεσίας αποτελούν

• Αυτόματη δημιουργία ψηφιακών παραστατικών.

• Άμεση αποστολή των παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα από την εφαρμογή στον παραλήπτη (πελάτη).

• Ψηφιακή αποθήκευση των ηλεκτρονικών παραστατικών.

• Δυνατότητα απόδειξης της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου ανά πάσα στιγμή.

• Εγγύηση γνησιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων των παραστατικών.

• Αυτόματος έλεγχος των παραστατικών.

• Οικονομία χρόνου.

• Αύξηση παραγωγικότητας.

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Λιμένων είναι να βελτιώνει καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους λιμένες με σκοπό την υποστήριξη και την διευκόλυνση του εμπορίου, εισαγωγικού, εξαγωγικού και transit.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star