Ένα μεγάλο έργο, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει και να αναπροσαρμόσει τον κομβικό ρόλο του Λιμανιού της Ραφήνας στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται στην ναυσιπλοΐα, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.

Η έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου σηματοδοτείται με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ. ) Σπ. Χρυσοφώτη. Στόχος της υλοποίησης του έργου είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια αλλά και η δυναμική του Λιμένα ιδιαίτερα στο πλαίσιο του αυξημένου ρυθμού που παρουσιάζει ο τουρισμός κρουαζιέρας.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο την «Αναδιάταξη προβλητών και την αποκατάσταση προστασίας ποδός των προβλητών 3 έως 9», για λογαριασμό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε

Παρόντες κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Θ. Αυγερινός, η Δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα και η κ. Β. Λάμπρου συνεργάτης του Ο.Λ.Ρ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά την διαδικασία υπογραφής της σύμβασης, επισήμανε πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα αναδείξει περαιτέρω τον κομβικό ρόλο του Λιμανιού της Ραφήνας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής αλλά και συνολικά της Αττικής, καθώς όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «το λιμάνι της Ραφήνας είναι μια από τις κύριες πύλες υποδοχής και διακίνησης του τουριστικού κεφαλαίου της ενδοχώρας και των νησιών μας».

Οι εργασίες που θα αναβαθμίσουν το Λιμάνι της Ραφήνας

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών του Λιμένα Ραφήνας ώστε:

α. Να γίνει άμεσα η επισκευή των ύφαλων τμημάτων των κρηπιδοτοίχων και λοιπών κατασκευών στο μέτωπο παραβολής των πλοίων.

β. Να αποκατασταθεί το ωφέλιμο βάθος στον λιμένα (τουλάχιστον 7,50m), ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, κατά το δυνατόν, νέες υποσκαφές στα κρηπιδώματα ή/και στους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας ποδός.

γ. Να γίνει αναδιάταξη των προβλητών/θέσεων παραβολής των πλοίων ώστε να δημιουργηθούν προβλήτες με πλάτος της τάξης των 28-30m, στους οποίους να ελλιμενίζονται/πρυμνοδετούν με ασφάλεια τα συμβατικά και τα ταχύπλοα πλοία που έχουν ως λιμένα αφετηρίας την Ραφήνα.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από τη Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star