Περισσότερα ανανεώσιμα καύσιμα και χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα του ναυτιλιακού τομέα στην ΕΕ μετά τη σημερινή (23/3/2023) προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας FuelEU Maritime, ως βασικό μέρος του πακέτου Fit for 55 της ΕΕ, είναι να αυξήσει τη ζήτηση και τη συνεπή χρήση ανανεώσιμων πηγών καυσίμων και καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τον ναυτιλιακό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας κυκλοφορίας και την αποφυγή στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά.

Στο κείμενο της προσωρινής συμφωνίας που επετεύχθη τα ξημερώματα της 23ης Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο προέβησαν σε ορισμένες τροπολογίες, μεταξύ των οποίων:

  • εισαγωγή εξαιρέσεων περιορισμένου χρόνου για την ειδική αντιμετώπιση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μικρών νησιών και περιοχών που εξαρτώνται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από τη συνδεσιμότητα τους
  • αύξηση των στόχων μείωσης της έντασης των αερίων θερμοκηπίου της ενέργειας που χρησιμοποιούνται στα πλοία από την 1η Ιανουαρίου 2035 και θέσπιση μέτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης των λεγόμενων ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης (RFNBO)
  • τροποποίηση των απαιτήσεων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά (OPS) και των διατάξεων σχετικά με τις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών με βάση τη βασική αρχή ότι το σύστημα πρέπει να είναι συνεπές με τον κανονισμό για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων (AFIR)
  • εξαίρεση των ορυκτών καυσίμων από τη διαδικασία πιστοποίησης όσον αφορά την πιστοποίηση καυσίμων
  • τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τα έσοδα που προέρχονται από τις κυρώσεις FuelEU και την κατανομή τους σε έργα για τη στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του ναυτιλιακού τομέα με ενισχυμένο μηχανισμό διαφάνειας
  • διευκρινίζοντας περαιτέρω τις υποχρεώσεις της Επιτροπής να παρακολουθεί την εφαρμογή του κανονισμού στη σχετική έκθεση και ρήτρα αναθεώρησης.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία υπόκειται πλέον σε επίσημη έγκριση από τους δύο συννομοθέτες. Από την πλευρά του Συμβουλίου, η σουηδική Προεδρία σκοπεύει να υποβάλει το κείμενο στους εκπροσώπους των κρατών μελών (Coreper) το συντομότερο δυνατό με σκοπό την επίσημη έγκρισή του από ένα από τα προσεχή Συμβούλια.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/03/23/fueleu-maritime-initiative-provisional-agreement-to-decarbonise-the-maritime-sector/

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star