Οι αιτήσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών μικρών σκαφών θα διεκπεραιώνονται πλέον αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ.

Ειδικότερα, στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ άλλων, για:

  • Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους
  • Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους
  • Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους μέχρι και δέκα μέτρων
  • Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους μέχρι και δέκα μέτρων
  • Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους άνω των δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων
  • Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους άνω των δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες (πολίτες / φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Οι άδειες εκτέλεσης πλόων και οι ανανεώσεις τους, που έχουν εκδοθεί μέσω του εν λόγω συστήματος, μπορούν κατά τη διάρκεια διενεργούμενων ελέγχων να επιδεικνύονται και από ηλεκτρονικά μέσα.

Στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star