Αύξηση της επιδότησης των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από € 22,1 εκατ. το 2018 σε € 63,3 εκατ. το 2023 (+ 186,5% !!!)

Αυξήθηκε ο αριθμός των επιδοτούμενων δρομολογίων (π.χ. Καστελόριζο από 3 δρομολόγια στα 8 την εβδομάδα)

Προστέθηκαν 7 νέες επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές 

Αυξήθηκε η ποιότητα στην εξυπηρέτηση των επιβατών (προστέθηκαν νέα πλοία)

Εντυπωσιακή αύξηση της ενδονησιωτικής εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης των μικρών κυρίως νησιών

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star