10.089 ολοκληρωμένες άδειες εκτέλεσης ναυπηγοεπισκευών έχουν δοθεί μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Ναυτιλίας (e-ΔΛΑ) το τελευταίο 7μηνο

Το 74% των αδειών χορηγήθηκαν στην περιοχή του ευρύτερου Πειραιά

Αύξηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, νέες ναυπηγήσεις, επιστρέφουν μετά από δεκαετίες τα χαμόγελα 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star