Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον διαύλο ναυσιπλοΐας – Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό».
Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου με την εκπόνηση των σχετικών μελετών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δημοπράτησή του και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί ως φορέας χρηματοδότησης.
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των αναγκαίων υποδομών του λιμένος Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Master Plan, οι οποίες, όπως αναφέρεται, θα συμβάλλουν ενεργά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένος και στην καθιέρωση του ως γεωστρατηγικού, ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Περιλαμβάνει δύο διακριτές εργασίες:
(Α) Η πρώτη αφορά στην αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον διαύλο ναυσιπλοΐας του λιμένα Αλεξανδρούπολης στις στάθμες της τελευταίας εργολαβίας (2015), με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί από τα τέλη του 2015 έως και σήμερα (με βάση πρόσφατη βυθομετρική αποτύπωση του 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός προσάμμωσης υπολογίζεται της τάξης των 190.000μ3).
Δεδομένου ότι, ο μεγαλύτερος όγκος προσχώσεων εντοπίζεται στην περιοχή της εισόδου του λιμένα, προτείνεται τοπική υπερεκσκαφή τμήματος της λιμενολεκάνης και τμήματος του διαύλου στα -13,00μ. (ΜΣΘ), ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον «αποθηκευτικός χώρος» συσσώρευσης των φερτών υλικών στην περιοχή της εισόδου του λιμένα.
Σημειώνεται ότι:
(i) με την ολοκλήρωση του έργου εκβάθυνσης στα τέλη του 2015, η ανατολική λιμενολεκάνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης απέκτησε βάθος -12.00 m (ΜΣΘ) σε επιφάνεια 500 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών διαμέτρου περίπου 500 μέτρων. Η προσέγγιση των πλοίων σε αυτήν εξασφαλίστηκε με ταυτόχρονη εκσκαφή διαύλου ναυσιπλοΐας συνολικού μήκους 3.5 km, ελάχιστου (καθαρού) πλάτους 160.0 μ. και βάθους -12.50 μ. (ΜΣΘ).
(ii) με βάση το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο του λιμένα (MasterPlan) προβλέπεται εκβάθυνση της ανατολικής λιμενολεκάνης σε συνολική επιφάνεια 667 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών 730 μέτρων και τελικό βάθος στα -15,00 μέτρων (ΜΣΘ) (με αντίστοιχη προσαρμογή του μήκους και του τελικού βάθους του διαύλου ναυσιπλοΐας).

(Β) Η δεύτερη αφορά στην οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό (ήδη υπό κατασκευή) και συνίσταται στην κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μ. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τη χάραξη, τις διατομές και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο εγκεκριμένο MasterPlan.
Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου είναι η άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα (που αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από το αστικό οδικό δίκτυο, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων) απ’ ευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star