Στην πέμπτη έκδοσή της, η Έκθεση Γαλάζιας Οικονομίας της ΕΕ συνεχίζει να αναλύει το πεδίο και τα οικονομικά στοιχεία της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών, των παράκτιων πόρων και, κυρίως, την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Μέσω των οικονομικών της στοιχείων, η Έκθεση επιδιώκει επίσης, να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για τους επενδυτές.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δεδομένα απαιτούν αξιόπιστα, ακριβή και συγκεντρωτικά δεδομένα για τις πρωτοβουλίες τους. Η παρούσα Έκθεση σκοπεύει να συνεισφέρει στην αξιολόγηση της συνεχούς συμβολής των θαλασσών και των ακτών στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Προορίζεται επίσης, να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών που επιδιώκουν το στρατηγικό όραμα της ΕΕ για μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Η πέμπτη έκδοση της Έκθεσης εμβαθύνει στις επιπτώσεις που έχουν διάφοροι παράγοντες στη Γαλάζια Οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στη θαλάσσια ασφάλεια και επιτήρηση, οι αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια και τα εμπορεύματα, τα εξελισσόμενα πλαίσια διακυβέρνησης, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που προκύπτουν από την έρευνα & ανάπτυξη.

Αυτή η έκδοση αναλύει επίσης, τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους διάφορους τομείς, καθώς και τα αποτελέσματα των μέτρων αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν, όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει ορισμένες αρχικές σκέψεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε κάποιους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας. Επιπλέον, η φετινή έκθεση περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας της ΕΕ απασχολούν άμεσα σχεδόν 4,45 εκατομμύρια άτομα και απέφεραν περίπου 667,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών και 183,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

Η διατήρηση και η αύξηση του φυσικού κεφαλαίου των θαλασσών και των ωκεανών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών για την ΕΕ, ώστε να πετύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ως το 2030, όπως υπογραμμίζονται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της οποίας είναι η στρατηγική «Farm to Fork», καθώς και ο στόχος απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ, θα πρέπει να επιτρέψει στην ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της περί αειφορίας.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά εδώ.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/156eecbd-d7eb-11ec-a95f-01aa75ed71a1

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star